aaaaaaaaaaaaaaaaa

Polityka Prywatności

A. Wprowadzenie

 1. Prywatność odwiedzających naszą stronę
  internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją
  chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.
 2. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z
  warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie
  pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na
  naszej stronie.

B. Źródło
Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu firmy SEQ Legal (seqlegal.com)
i zmodyfikowany dla celów Website Planet (http://www.problematics.pl/)

C. Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych
mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP,
  lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system
  operacyjny;
 2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej
  witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i
  ścieżki nawigacji w witrynie;
 3. informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz
  podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;
 4. informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu
  w naszej witrynie — na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć,
  data urodzin, status związku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i
  dane dotyczące zatrudnienia;
 5. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres
  e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili
  lub biuletynów;
 6. informacje wprowadzane podczas korzystania z
  usług na naszej stronie internetowej;
 7. informacje, które są generowane podczas
  korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w
  jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 8. informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz,
  usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem
  naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu,
  adres e-mail i dane karty kredytowej;
 9. informacje publikowane na naszej stronie
  internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa
  użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;
 10. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji
  przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony
  internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 11. wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej
osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych
osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami

D. Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za
pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów
określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy
wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

 1. administrowania naszą stroną internetową i
  biznesem;
 2. personalizowania naszej strony internetowej dla
  Ciebie;
 3. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na
  naszej stronie internetowej;
 4. wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem
  naszej strony internetowej;
 5. świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej
  strony internetowej;
 6. wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i
  przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;
 7. przesyłania niemarketingowej komunikacji
  handlowej;
 8. wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
 9. wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to
  poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już
  otrzymywać newslettera);
 10. przesyłania informacji marketingowych dotyczących
  naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich,
  które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś
  na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o
  tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać
  komunikatów marketingowych);
 11. dostarczania stronom trzecim informacji
  statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w
  stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych
  informacji);
 12.  zajmowania się zapytaniami i skargami
  składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;
 13. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony
  internetowej i zapobieganie oszustwom;
 14. weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z
  naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości
  wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania
  wiadomości); i
 15. innych zastosowań.

Jeśli prześlesz dane osobowe do
publikacji w naszej witrynie, opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób
zgodnie z udzieloną nam licencją.

Twoje ustawienia prywatności mogą być
wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie
internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie.

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody
przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym
z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

E. Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika
wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom,
dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w
niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać dane osobowe wszelkim
członkom naszej grupy spółek (tzn. spółkom zależnym, głównej spółce holdingowej
i jej spółkom zależnym), o ile jest to niezbędne do celów określonych w
niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami
  prawa;
 2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi
  postępowaniami prawnymi;
 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony
  naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w
  celu przeciwdziałania oszustwom);
 4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek
  działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy); i
 5. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej
  opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie
  takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje
  duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich
  danych osobowych

Z wyjątkiem postanowień zawartych w
niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom
trzecim informacji dotyczących użytkownika.

F. Międzynarodowe transfery danych

 1. Informacje, które gromadzimy mogą być
  przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym prowadzimy
  działalność i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu
  umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszymi „Zasadami
  ochrony prywatności”.
 2. Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane
  do następujących krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych
  równoważnych z obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stanów
  Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Japonii, Chin i Indii.
 3. Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie
  internetowej lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej,
  mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy
  zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji
  przez inne osoby.
 4. Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych
  osobowych opisanych w tej sekcji F.

G. Zachowywanie danych osobowych

 1. W Niniejszej Sekcji G określiliśmy nasze zasady i
  procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie
  przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i
  usuwania danych osobowych.
 2. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu
  lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego
  celu lub tych celów.
 3. Bez uszczerbku dla artykułu G-2 zazwyczaj usuwamy
  dane osobowe należące do kategorii określonych poniżej w dniu/godzinie
  określonej poniżej:

  1. typ danych osobowych zostanie usunięty {72H}; 
 4. Niezależnie od innych postanowień niniejszej
  sekcji G zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające
  dane osobowe:


  1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami
   prawa;
  2. jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie
   dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych; i
  3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony
   naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w
   celu przeciwdziałania oszustwom).

H. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne
  środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie
  danych osobowych użytkownika.
 2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe,
  które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i
  zaporą).
 3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe
  zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione
  technologią szyfrowania.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja
  informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo
  przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
 5. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności
  hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie
  poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na
  naszej stronie internetowej).

I. Nowelizacje

Niniejsze zasady mogą być okresowo
aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy
od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie
zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania
wiadomości na naszej stronie internetowej.

J. Twoje prawa

Użytkownik może zażądać udostępnienia
jego danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże
się z:

 1. uiszczeniem opłaty {WPROWADŹ OPŁATĘ, JEŚLI
  DOTYCZY}; i
 2. dostarczenie odpowiedniego dowodu tożsamości
  ({DOSTOSUJ TEKST, ABY ODZWIERCIEDLAŁ TWOJĄ POLITYKĘ tym celu, zazwyczaj
  akceptujemy kserokopię paszportu poświadczoną przez notariusza oraz oryginalną
  kopię rachunku za media z aktualnym adresem}).

Możemy na Twoje żądanie ukrywać dane
osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Możesz w dowolnym momencie poinstruować
nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych.

W praktyce zazwyczaj albo z góry
wyraźnie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w
celach marketingowych, albo zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z udostępniania
Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

K. Strony Internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera
hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na
ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę
prywatności i praktyki osób trzecich.

L. Aktualizacja informacji

Prosimy o informację w przypadku
konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których
posiadaniu jesteśmy.

M. Ciasteczka

Nasza strona internetowa korzysta z
plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr),
który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i
przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane
na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony
znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi”
plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę
internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że
użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z
końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki
cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika,
ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z
informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. {WYBIERZ
ODPOWIEDNIĄ FRAZĘ Używamy tylko ciasteczek sesyjnych / tylko trwałych
ciasteczek / zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.}

 1. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej
  stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone
  poniżej:


  1. używamy Google Analytics i Adwords na naszej
   stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik {OBEJMUJE
   WSZYSTKIE ZASTOSOWANIA DO KTÓRYCH PLIKI COOKIE SĄ UŻYWANE W TWOJEJ
   WITRYNIE, odwiedza witrynę / śledzi użytkowników podczas przeglądania
   witryny / umożliwia korzystanie z koszyka na stronie / poprawić
   użyteczność strony internetowej / analizować korzystanie ze strony
   internetowej / administrować stroną internetową / zarządzać witryną /
   zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej /
   personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika / kierować
   reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych
   użytkowników / opisać cele};
 2. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia
  plików cookie — na przykład:


  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10)
   można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień
   zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje
   internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz
   zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”,
   „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z
   menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
  3. w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie
   pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając
   „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a
   następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod
   nagłówkiem „Pliki cookie”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie
będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron
internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z
wszystkich funkcji naszej strony.

 1. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na
  komputerze — na przykład:


  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10)
   należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na
   stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć
   pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie
   wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż
   pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
  3. w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć
   wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając
   „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane
   przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych
   stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane
   przeglądania”.
 2. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

Witryna problematics.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności i zaleca konsultacje z ekspertami prawnym, jeśli wdrożysz powyższe działania na swojej stronie internetowej.