aaaaaaaaaaaaaaaaa

Polityka Prywatności

A. Wprowadzenie

  1. Prywatność odwiedzających naszą stronę
    internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją
    chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.
  2. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z
    warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie
    pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na
    naszej stronie.

B. Źródło
Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu firmy SEQ Legal (seqlegal.com)
i zmodyfikowany dla celów Website Planet (http://www.problematics.pl/)

C. Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych
mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

  1. informacje o komputerze, w tym adres IP,
    lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system
    operacyjny;
  2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej
    witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i
    ścieżki nawigacji w witrynie;
  3. informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz
    podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;
  4. informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu
    w naszej witrynie — na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć,
    data urodzin, status związku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i
    dane dotyczące zatrudnienia;
  5. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres
    e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili
    lub biuletynów;
  6. informacje wprowadzane podczas korzystania z
    usług na naszej stronie internetowej;
  7. informacje, które są generowane podczas
    korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w
    jakich okolicznościach z niej korzystasz;
  8. informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz,
    usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem
    naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu,
    adres e-mail i dane karty kredytowej;
  9. informacje publikowane na naszej stronie
    internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa
    użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;
  10. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji
    przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony
    internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
  11. wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej
osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych
osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami

D. Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za
pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów
określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy
wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

  1. administrowania naszą stroną internetową i
    biznesem;
  2. personalizowania naszej strony internetowej dla
    Ciebie;
  3. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na
    naszej stronie internetowej;
  4. wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem
    naszej strony internetowej;
  5. świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej
    strony internetowej;
  6. wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i
    przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;
  7. przesyłania niemarketingowej komunikacji
    handlowej;
  8. wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
  9. wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to
    poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już
    otrzymywać newslettera);
  10. przesyłania informacji marketingowych dotyczących
    naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich,
    które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś
    na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o
    tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać
    komunikatów marketingowych);
  11. dostarczania stronom trzecim informacji
    statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w
    stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych
    informacji);
  12.  zajmowania się zapytaniami i skargami
    składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;
  13. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony
    internetowej i zapobieganie oszustwom;
  14. weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z
    naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości
    wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania
    wiadomości); i
  15. innych zastosowań.

Jeśli prześlesz dane osobowe do
publikacji w naszej witrynie, opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób
zgodnie z udzieloną nam licencją.

Twoje ustawienia prywatności mogą być
wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie
internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie.

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody
przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym
z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

E. Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika
wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom,
dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w
niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać dane osobowe wszelkim
członkom naszej grupy spółek (tzn. spółkom zależnym, głównej spółce holdingowej
i jej spółkom zależnym), o ile jest to niezbędne do celów określonych w
niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

  1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami
    prawa;
  2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi
    postępowaniami prawnymi;
  3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony
    naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w
    celu przeciwdziałania oszustwom);
  4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek
    działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy); i
  5. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej
    opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie
    takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje
    duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich
    danych osobowych

Z wyjątkiem postanowień zawartych w
niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom
trzecim informacji dotyczących użytkownika.

F. Międzynarodowe transfery danych

  1. Informacje, które gromadzimy mogą być
    przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym prowadzimy
    działalność i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu
    umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszymi „Zasadami
    ochrony prywatności”.
  2. Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane
    do następujących krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych
    równoważnych z obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stanów
    Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Japonii, Chin i Indii.
  3. Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie
    internetowej lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej,
    mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy
    zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji
    przez inne osoby.
  4. Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych
    osobowych opisanych w tej sekcji F.

G. Zachowywanie danych osobowych

  1. W Niniejszej Sekcji G określiliśmy nasze zasady i
    procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie
    przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i
    usuwania danych osobowych.
  2. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu
    lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego
    celu lub tych celów.
  3. Bez uszczerbku dla artykułu G-2 zazwyczaj usuwamy
    dane osobowe należące do kategorii określonych poniżej w dniu/godzinie
    określonej poniżej:

    1. typ danych osobowych zostanie usunięty {72H}; 
  4. Niezależnie od innych postanowień niniejszej
    sekcji G zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające
    dane osobowe:


    1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami
      prawa;
    2. jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie
      dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych; i
    3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony
      naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w
      celu przeciwdziałania oszustwom).

H. Bezpieczeństwo danych osobowych

  1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne
    środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie
    danych osobowych użytkownika.
  2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe,
    które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i
    zaporą).
  3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe
    zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione
    technologią szyfrowania.
  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja
    informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo
    przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
  5. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności
    hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie
    poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na
    naszej stronie internetowej).

I. Nowelizacje

Niniejsze zasady mogą być okresowo
aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy
od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie
zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania
wiadomości na naszej stronie internetowej.

J. Twoje prawa

Użytkownik może zażądać udostępnienia
jego danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże
się z:

  1. uiszczeniem opłaty {WPROWADŹ OPŁATĘ, JEŚLI
    DOTYCZY}; i
  2. dostarczenie odpowiedniego dowodu tożsamości
    ({DOSTOSUJ TEKST, ABY ODZWIERCIEDLAŁ TWOJĄ POLITYKĘ tym celu, zazwyczaj
    akceptujemy kserokopię paszportu poświadczoną przez notariusza oraz oryginalną
    kopię rachunku za media z aktualnym adresem}).

Możemy na Twoje żądanie ukrywać dane
osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Możesz w dowolnym momencie poinstruować
nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych.

W praktyce zazwyczaj albo z góry
wyraźnie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w
celach marketingowych, albo zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z udostępniania
Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

K. Strony Internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera
hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na
ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę
prywatności i praktyki osób trzecich.

L. Aktualizacja informacji

Prosimy o informację w przypadku
konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których
posiadaniu jesteśmy.

M. Ciasteczka

Nasza strona internetowa korzysta z
plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr),
który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i
przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane
na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony
znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi”
plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę
internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że
użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z
końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki
cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika,
ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z
informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. {WYBIERZ
ODPOWIEDNIĄ FRAZĘ Używamy tylko ciasteczek sesyjnych / tylko trwałych
ciasteczek / zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.}

  1. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej
    stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone
    poniżej:


    1. używamy Google Analytics i Adwords na naszej
      stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik {OBEJMUJE
      WSZYSTKIE ZASTOSOWANIA DO KTÓRYCH PLIKI COOKIE SĄ UŻYWANE W TWOJEJ
      WITRYNIE, odwiedza witrynę / śledzi użytkowników podczas przeglądania
      witryny / umożliwia korzystanie z koszyka na stronie / poprawić
      użyteczność strony internetowej / analizować korzystanie ze strony
      internetowej / administrować stroną internetową / zarządzać witryną /
      zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej /
      personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika / kierować
      reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych
      użytkowników / opisać cele};
  2. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia
    plików cookie — na przykład:


    1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10)
      można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień
      zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje
      internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
    2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz
      zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”,
      „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z
      menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
    3. w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie
      pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając
      „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a
      następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod
      nagłówkiem „Pliki cookie”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie
będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron
internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z
wszystkich funkcji naszej strony.

  1. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na
    komputerze — na przykład:


    1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10)
      należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na
      stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );
    2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć
      pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie
      wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż
      pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
    3. w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć
      wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając
      „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane
      przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych
      stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane
      przeglądania”.
  2. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

Witryna problematics.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności i zaleca konsultacje z ekspertami prawnym, jeśli wdrożysz powyższe działania na swojej stronie internetowej.